پایان کار دوفصل.

در دنیایی که مصرف گرایی هنر را به ابزاری صرفا جهت سرگرمی تبدیل کرده است، نیاز به فعالیت سرویس هایی نظیر دوفصل بیش از پیش احساس خواهد شد.در مارکتی که نه هنر بلکه فقط مباحث مالی مطرح است، جایی برای ما نمی ماند.

این پایان، آغازی خواهد داشت…

با تشکر از همراهی تمامی عزیزان تا بدین جای کار.

  – تیم دوفصل